ریاست جمهوری Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
نیت مبهم و نتیجه ی بی حاصل دیدارهای محمدیاری ! ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

نیت مبهم و نتیجه ی بی حاصل دیدارهای محمدیاری !

تداوم  دیدار های نمایشی با کارگزاران نظام و دولت و به تصویر و کرنا کشیدن آن بیشتر مصرف عوام فریبانه دارد و بی شباهت به نطق های بی حاصل و از هر در ایشان در صحن مجلس نیست که در نهایت نتیجه ای را به نفع حوزه انتخابیه تالش همراه ندارد

خدمات و دستاوردهای دولت جمهوری اسلامی باعث افتخار کل نظام است ، نباید بدلیل منافع کوتاه‌مدت انتخاباتی نادیده گرفته شود ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
حضور مجازی روحانی در بین مردم در مراسم 22 بهمن

خدمات و دستاوردهای دولت جمهوری اسلامی باعث افتخار کل نظام است ، نباید بدلیل منافع کوتاه‌مدت انتخاباتی نادیده گرفته شود

هیچ دولتی چنین حجم عظیمی از مشکلات را نداشته است؛ حتی دولت زمان جنگ تحمیلی نیز این سطح از هجمه، مخالف‌خوانی و بدگویی را تجربه نکرده بود