قتل Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
منازعه دسته جمعی منجر به قتل در جوکندان تالش ۰۴ شهریور ۱۴۰۰

منازعه دسته جمعی منجر به قتل در جوکندان تالش

اختلافات ملکی فردی از اهالی روستای جوکندان را به کام مرگ کشاند