فرشاد پیوس Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
پیوس : میتوان با حمایت و یک دلی کارهای بزرگی در تالش انجام داد شرایط امروز چوکا شایسته هواداران و مردم خونگرم تالش نیست ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
فرشاد اقای گل در راه تالش ؟

پیوس : میتوان با حمایت و یک دلی کارهای بزرگی در تالش انجام داد شرایط امروز چوکا شایسته هواداران و مردم خونگرم تالش نیست

حاضرم هر انچه در توان دارم بکار گیرم تا این بار با کمک هواداران مانع از سقوط تیم شوم