مسعود قوی پنجه Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
سیف اله صداقت دوست به عنوان شهردار اسالم انتخاب شد ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
پایان کار مسعود قوی پنجه

سیف اله صداقت دوست به عنوان شهردار اسالم انتخاب شد

احمد شکسته دل به عنوان سرپرست شهرداری اسالم منصوب شد

به وقت خداحافظی شهرداری که هم شهر را سوزاند و هم سرمایه های شهر را ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

به وقت خداحافظی شهرداری که هم شهر را سوزاند و هم سرمایه های شهر را

با نزدیک شدن به روزهای پایانی تصدی شهرداری اسالم ، مسعود قوی پنجه در دست و پا زدنی بیهوده موتور سپرهای رسانه ای خود را بار دیگر روشن کرده تا شاید بتواند برای خود جایگاهی دیگری بتراشد