به وقت خداحافظی شهرداری که هم شهر را سوزاند و هم سرمایه های شهر را

به گزارش تالشان نیوز ۱۴ مرداد اولین روز کاری و آغاز فعالیت دوره ششم شوراهای اسلامی شهر محسوب میشود.

شورایی که تجلی عملکردش در انتخاب شهرداری شایسته و توانمند است که بتواند انتظارات مردم از خدمات شهری را ، برآورده کند.

شورای شهر اسالم در دور پنجم در حالی کار خود را اغاز کرد که ، با ورود سه عضو جدید آقایان سامان پورحسنی سیف اله صداقت دوست و علی نوری که هر سه از سرمایه های اجتماعی این شهر هستند در کنار دو عضو با سابقه شورا خانم کاچری و یوسف عبدلی ، ترکیبی از افراد متنفذ دارای عقبه اجتماعی و مردمی را تشکیل داد.

علی رغم همه امیدواری ها به موفقیت ترکیب شورای پنجم شهر اسالم ، اما این شورا با انتخاب شهرداری بدون سابقه اجرایی حکم سقوط خود را در همان ابتدا به تصویب رساند.

مسعود قوی پنجه با سابقه کار مشاور بخش خصوصی و بدون آشنایی با مناسبات دستگاه های اجرایی در حالی از سوی شورای شهر اسالم که با اتحاد و رای بی سابقه ای به عضویت شورا درامده بودند به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد

که امید میرفت بتواند هم شهر را در مسیر توسعه قرار دهد و هم عامل اتحاد و انسجام و فخر و مباهات اعضای شورا شود.

قوی پنجه خیلی زود زنگ دعوا بر سر نخواستنش را به صدا دراورد ، تا جایی که مخالفان و موافقینش شورای متحد اسالم را به سبب درگیری های لفظی و فیزیکی به یکی بدترکیب ترین ، پر تنش ترین و پرحاشیه ترین شورای شهر کشور تبدیل کرد.

ضعف روابط اجتماعی مسعود قوی پنجه با مردم و مسئولین ، روز به روز شورای شهر و شهرداری اسالم را به انزوا کشاند

تخریب دیواره شهدای گمنام و سقوط پل اصلی شهر که در سطح ملی بازتاب داشت ، یکی از حوادث کارنامه قوی پنجه است که مستقیما به عنوان متولی امر به او ربط داده شد.

در حالی که قوی پنجه خود را هیچگاه پاسخگوی این دو فاجعه ندانست ، اما مردم این اتفاقات را حاصل کم کاری و یا دستکم نتیجه اختلافات شورا و انزوای شهرداری اسالم در بین دستگاه های اجرایی قلمداد کردند.

اما نکته حائز اهمیت آنجاست که هر چقدر هم قوی پنجه فردی ساکت و کم حرف و بدون روابط اجتماعی بود ، اما در چهار ساله اخیر توانست برای خود سپر رسانه ای خوبی بسازد تا عکس ها برایش حرف بزنند

و عملکرد شهرداری اسالم را که بعضا در سطح پروژه های دهیاری یک روستای کوچک بود را به عنوان اجرای پروژه ملی جا بزند!

به هر صورت عملکرد شهرداری و شورای شهر اسالم تا آنجا تحت تاثیر ضعف مسعود قوی پنجه به قهقرا رفت که دو عضو شورا که از حامیان اصلی مسعود قوی پنجه بودند اقایان علی نوری و سامان پورحسنی در دوره ششم انتخابات شورای شهر اسالم به خود اجازه ندادند در معرض رای مردم قرار گیرند !

همچنین یوسف عبدلی از دیگر حامیان شهردار شدن قوی پنجه به سبب درگیری هایی که بر سر نخواستن قوی پنجه ایجاد شد اجازه حضور در انتخابات را پیدا نکرد.

خانم کاچری نیز عضو دیگر شورا به سبب سکوت در مقابل اقدامات قوی پنجه از ورود به شورا بازماند!

و تنها سیف اله صداقت دوست که از روز اول نخواستن قوی پنجه و عدم صلاحیت شهردار اسالم را فریاد زد علی رغم رد صلاحیتش تا روزهای پایانی ، توانست به شورای ششم راه پیدا کند.

بنابراین مسعود قوی پنجه با توجه به ضعف عملکرد خود هم این فرصت تاریخی اتحاد شورای شهر و توسعه در سایه این اتحاد را سوزاند و هم سرمایه های اجتماعی این شهر را که در بین مردم دارای جایگاه رفیعی بودند.

با این حال با نزدیک شدن به روزهای پایانی تصدی شهرداری اسالم که به نظر با شانس و اتفاق همراه بود به نظر میرسد مسعود قوی پنجه در دست و پا زدنی بیهوده موتور سپرهای رسانه ای خود را بار دیگر روشن کرده تا شاید بتواند برای خود جایگاهی دیگری بتراشد