مجلس شورای اسلامی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تریبون همیشه روشن تالش در مجلس و نطق های بی حاصل در چاره جویی مشکلات فصل زراعی ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
محمدیاری : کشاورزی منطقه قربانی کاهلی مسئولان دولت

تریبون همیشه روشن تالش در مجلس و نطق های بی حاصل در چاره جویی مشکلات فصل زراعی

مقصود ایشان کدام یک از مسئولین میباشد ؟ تازه گماشتگانی که خود برای نصب انها ساعت ها در وزارتخانه ها زمان گذاشته است ؟ یا احیانا چنین تصور میکند که رفع مشکل بازسازی سردهنه های خاکی خارج از توان مدیران شهرستانیست و حل آن حضور وزرا را میطلبد !