شورای شهر اسالم Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
به وقت خداحافظی شهرداری که هم شهر را سوزاند و هم سرمایه های شهر را ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

به وقت خداحافظی شهرداری که هم شهر را سوزاند و هم سرمایه های شهر را

با نزدیک شدن به روزهای پایانی تصدی شهرداری اسالم ، مسعود قوی پنجه در دست و پا زدنی بیهوده موتور سپرهای رسانه ای خود را بار دیگر روشن کرده تا شاید بتواند برای خود جایگاهی دیگری بتراشد