شهرداری اسالم Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
سیف اله صداقت دوست به عنوان شهردار اسالم انتخاب شد ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
پایان کار مسعود قوی پنجه

سیف اله صداقت دوست به عنوان شهردار اسالم انتخاب شد

احمد شکسته دل به عنوان سرپرست شهرداری اسالم منصوب شد

به وقت خداحافظی شهرداری که هم شهر را سوزاند و هم سرمایه های شهر را ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

به وقت خداحافظی شهرداری که هم شهر را سوزاند و هم سرمایه های شهر را

با نزدیک شدن به روزهای پایانی تصدی شهرداری اسالم ، مسعود قوی پنجه در دست و پا زدنی بیهوده موتور سپرهای رسانه ای خود را بار دیگر روشن کرده تا شاید بتواند برای خود جایگاهی دیگری بتراشد

خداحافظی قریب و الوقوع شاهد اسالم از فوتبال تالش ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
شایان عابدی پور

خداحافظی قریب و الوقوع شاهد اسالم از فوتبال تالش

آن‌زمان که این‌کودکان و مواجیب بگیران ِ دربار آن جناب ! ، مشغول آموختن ِ فنون نوکری و چاکرصفتی بودند تا سر بزنگاه پله های نوکر مابی را به سرعت دو تا یکی کنند ، کیوان یعقوبی با دستانی خالی به همراه معدود افرادی دیگر ، چکمه پوش در زمین فوتبال شاهد اسالم مشغول مجاهدت بود .