ایران Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
نیت مبهم و نتیجه ی بی حاصل دیدارهای محمدیاری ! ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

نیت مبهم و نتیجه ی بی حاصل دیدارهای محمدیاری !

تداوم  دیدار های نمایشی با کارگزاران نظام و دولت و به تصویر و کرنا کشیدن آن بیشتر مصرف عوام فریبانه دارد و بی شباهت به نطق های بی حاصل و از هر در ایشان در صحن مجلس نیست که در نهایت نتیجه ای را به نفع حوزه انتخابیه تالش همراه ندارد

نامزد شده‌ام تا رویای آزادی و عدالت را زنده نگه دارم ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاجزاده‌:

نامزد شده‌ام تا رویای آزادی و عدالت را زنده نگه دارم

..