تایید انتخابات شورای شهر تالش

به گزارش تالشان نیوز داوود قوی پنجه رییس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان تالش به استناد نظر هیات عالی نظارت استان طی نامه ای به فرماندار تالش از تایید انتخابات در شهرهای تالش حویق چوبر لیسار و اسالم خبر داد

گفتنیست جمع زیادی از نامزدهای انتخابات شورای شهرهای شهرستان تالش نسبت به خرید و فروش عمده رای و همچنین افزایش چشمگیر تعرفه های مصرفی در برخی شعبات رای گیری معترض بودند