زیر میزی معامله ای شیرین برای بیمار و پزشک

مرگ تدریجی بیمارستانهای خصوصی

کامران اسد نیا

تالشان نیوز : زیرمیزی ، عدم پرداخت بموقع هزینه های درمانی توسط بیمه ها و تمایل ذاتی بخش دولتی . به جذب مبالغی که به سمت بیمارستانهای خصوصی سرازیر می شود . از جمله مواردیست که سبب گردیده تا بیمارستانهای خصوصی روزهای سخت و جانفرسایی را تجربه کنند.

تحریمهایی که مانع از ورود تجهیزات می شوند . بی ثباتی ارز و رشد پی در پی قیمتها عملا برنامه ریزی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ی درمان . را با چالشهای عدیده ای روبرو کرده است.


برخی پزشکان با القای اینکه با نصف هزینه بیمارستان خصوصی می توانند بیمار را جراحی و مداوا کنند، بیماران را به سمت مراکز دولتی سرازیر می کنند. گاهی مواقع در همان مراکز دولتی هم بدلیل خالی نبودن تخت و نوبت عمل همین مبالغ را دریافت می کنند.


زیر میزی معامله ای شیرین برای بیمار و پزشک بحساب می آید.پزشک بدلیل اینکه در نقد ترین حالت ممکن مبلغی را دریافت میکند که نه نظارتی بر آن وجود دارد و نه در جایی ثبت می شود و بیمار از این جهت خوشحال است که در زمانی کوتاهتر و با هزینه کمتر مداوا شده است.


اجرای ناصحیح اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی، سبب گردید تا ۸۵ درصد شرکتهایی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شوند،بدلیل بدهی به سازمان تامین اجتماعی از سازمان صنایع ملی جدا و به همان سازمان واگذار شوند.

با ظهور بنگاه بزرگ اقتصادی تامین اجتماعی و انباشت سرمایه عظیم حاصل از این اتفاق، رفته رفته این سازمان در بدنه و ساختار دولت جذب گردید و همه قوانین و حمایتهای از بخش خصوصی نظیر بیمارستانها در حد شعار باقی ماند.

حال با افزایش هزینه های بیمه و همه موارد ذکر شده ،بقاء بیمارستانهای خصوصی با هاله ای از ابهام روبروست.


کامران اسدنیا لمر تیر۱۴۰۰