پای دخالت سیاسی بر گلوی مدیریت بیمارستان شهید نورانی

حسن در وزارت بهداشت به دنبال جذب تجهیزات ، بهمن در بیمارستان به دنبال جذب غیرقانونی!

به گزارش تالشان نیوز فضای متشنج بیمارستان شهید نورانی ، از زمان روی کار آمدن حسن محمدیاری و به دنبال آن انتصاب دکتر رحمانی به عنوان رییس بیمارستان ،

به سبب  نفوذ حوزه ی سیاسی و اعمال سلایق شخصی در حوزه درمان ، روی آرامش را از مدیریت و پرسنل بیمارستان شهید نورانی تالش گرفته است.

طوری که هر روز برخی افراد در قالب های مختلف اعم از خیرین و معتمدین و هیات امنا و حتی بخش هایی از خدمه و پرسنل بیمارستان ، در حال عریضه و گزارش نویسی در مدح یا تخریب یک مدیر یا یک پرستار و یا یک پزشک به نهاد های مختلف امنیتی و سیاسی و بهداشت و درمان میباشند!

تا این حد که حتی نیروهای خدماتی که تماما با واسطه و فشار سیاسی و چراغ سبز دانشگاه علوم پزشکی جذب بیمارستان تازه تاسیس تالش شده اند ، مدیران بیمارستان را به سبب پشتوانه ی سیاسی،  ملزم به پاسخویی به مطالبات شخصی خود میدانند !

نتیجه دخالت های حوزه ی سیاسی در مدیریت بیمارستان انجا آشکار گشت که دکتر رحمانی توانایی مقابله و سلب دخالت حوزه سیاسی که مسبب اصلی انتصاب وی بودند را نداشت.

از طرفی هم نتوانست با حوزه ی سیاسی هماهنگی کامل ایجاد کند و در نهایت به دلایل نامعلومی از سمت خود استعفا کرد.

افتتاح و جذب پرسنل داروخانه ی بیمارستان شهید نورانی که مردم شهرستان تالش به سبب فقدان آن در ازار و اذیت فراوان میباشند یکی از ان دست موضوعاتیست که پای دخالت حوزه ی سیاسی بدان باز شده و به طور آشکاری نظم بیمارستان را برهم زده است.

پس از آنکه بیمارستان شهید نورانی نتوانست مطالبات داروخانه بیمارستان را که در تصدی بخش خصوصی قرار داشت ،

از محل مطالبات بیمه پرداخت کند و بیماران در طی بیش از دو سال با مشکلات کمبود دارو و عدم پذیرش دفترچه سازمان های بیمه گر مواجه بودند

سرانجام حذف داروخانه بخش خصوصی در بهار ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد این داروخانه با جذب پرسنل و مسئول فنی جدید به کار خود ادامه دهد.

در این راستا دانشگاه علوم پزشکی جهت تکمیل پرسنل داروخانه مجوز جذب ۴ نیرو را صادر کرد تا از میان ۸ متقاضی معرفی شده توسط رییس بیمارستان تالش ،

با برگزاری ازمون سنجش علمی توسط دفتر فنی سازمان غذا و دارو ، نفرات حائز شرایط جهت جذب به صورت نیروی شرکتی ، مشغول به کار شوند.

که با انجام مراحل مورد اشاره ، هفته گذشته ۴ نفر برتر این سنجش از طرف دانشگاه علوم پزشکی به ریاست بیمارستان تالش جهت آغاز به کار این نیروها معرفی شدند.

اما نکته قابل تامل انجاست با وجود ضرورت هرچه سریع تر به کار افتادن داروخانه بیمارستان بر اساس نیاز مبرم شهرستان طی تماسی از سوی بهمن محمد یاری نماینده ادوار تالش به دکتر رحمانی ریاست بیمارستان ، از روند جذب این نیروها ممانعت به عمل می آید.

شواهد گواه ان است این تماس ها نه به جهت اعتراض به نحوه ی جذب نیروها از سوی دانشگاه علوم پزشکی بلکه به دلیل آن بوده که بهمن محمدیاری اصرار بر آن داشته یک شخصی که در سنجش علمی از سوی دانشگاه علوم پزشکی پذیرفته شده حذف گردد و فرد دیگری که در ازمون حائز نمره قبولی نگشته و از قضا فرزند رییس ستاد حسن محمدیاری در یکی از بخش های شهرستان تالش میباشد به جای ایشان جذب شود !

این اتفاقات در حالیست که گفته میشود حسن محمدیاری این روزها به دنبال جذب تجهیزات ‌درمانی بیمارستان شهید نورانی تالش در رفت و آمد به وزارت بهداشت میباشد و در جریان ریز مسائلی که برادر ایشان پیگیری میکنند قرار ندارد.

در آن که اشتغال حق تمام فرزندان و جوانان کشور است تردیدی نیست اما به واقع جایگاه حوزه ی سیاسی در امورات اجرایی دخالت است یا نظارت ؟

هرچند که در این اتفاق با پدیده ی عجیبی مواجه هستیم که نماینده ادوار خود را در آن جایگاه میبیند که هزینه ی مضاعف روانی در روند مدیریت حوزه ی درمان تحمیل کند آن هم به خاطر جبران بدهی های انتخاباتی !

انتظار میرود حوزه ی سیاسی به خاصه نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی و مشاورینشان در راستای نظارت بر جذب های بی قاعده و بی ضابطه و بر حسب سفارش توسط دانشگاه علوم پزشکی اهتمام بورزند تا آنکه خود مروج این بی قانونی باشند

ضمن آنکه تجربه داروخانه های دولتی به علت کمبود منابع مالی دولت نسخه ای از پیش شکست خوردست و قطعا در آینده حوزه درمان را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.