گزارش تصویری روند واکسیناسیون در روستاهای تالش

عکس از مهدی حیدری نژاد