قطعی برق خارج از برنامه در تالش

در قطع برق هم عدالت رعایت نمیشود

به گزارش تالشان نیوز در کنار بحران های مختلفی که کشور با ان دست و پنجه نرم میکند امروزه قطع برق یکی از آزاردهنده ترین آنان محسوب میشود.

اما این بحران آنجا پا فراتر از تحمل مردم میگذارد که همراه با نا عدالتی باشد.

این روزها گزارش های متعددی از سوی مخاطبان مبنی بر عدم رعایت زمان بندی اعلامی قطع برق وصول میشود. 

بررسی میدانی تالشان نیوز نیز بر همین گواه است که بعضا در مناطق کم برخوردار تعدد و توالی ساعات قطع برق بسیار بیشتر از برخی مناطق از سطح شهر تالش است!

قطعا این نحوه مدیریت توزیع برق به ناعدالتی تعمدانه در توزیع  آن توسط مسئولین امر دامن میزند که جای تعجب و تامل دارد.

البته گفته میشود که مدیریت دیسپاچینک و یا توزیع برق تحت هدایت مدیران استانی است که جا دارد در این روزهای منتهی به اتمام تابستان دقت و توجه بیشتری نسبت به این مهم داشته باشند.