آموزشگاه زبان انگلیسی با متد برخورد فیزیکی !

به گزارش تالشان نیوز شنیده ها حکایت از آن دارد مدیر آموزشگاه زبانی در شهرستان رضوانشهر در اقدامی عجیب زبان آموز خود را مورد ضرب و شتم قرار داده است.

شدت این برخورد فیزیکی تا حدی بوده که این زبان آموز کارش به مراکز درمانی کشیده شده و تحت مراقبت قرار گرفته است.

انتشار همین خبر کافی بود تا سایر زبان آموزان این آموزشگاه که مورد برخورد مشابهی قرار گرفتند ولی به دلیل تهدید مدیر آموزشگاه از بازگویی این رفتار به والدین خود صرفه نظر داشتند به مرسوم بودن این رفتار توسط مدیر این آموزشگاه زبان معترف شده اند.

گفتنیست که خانواده ی دانش آموز مضروب و خانواده های سایر زبان آموزان پیگیر برخورد قانونی با این آموزشگاه میباشند.