بازدید از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان

زارعی، استاد دانشگاه تربیت مدرس به همراه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته بیولوژی دریای دانشگاه تربیت مدرس_ نور از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور بازدید کردند

به گزارش تالشان نیوز : به نقل از روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، زارعی استاد دانشگاه تربیت
مدرس به همراه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته بیولوژی دریای دانشگاه تربیت مدرس_ نور از پژوهشکده
بازدید کردند و در جریان فعالیت های مجموعه، بخش ها و آزمایشگاه ها قرار گرفتند.

ابتدا نشستی با دانشجویان انجام شد و صیاد بورانی، رئیس پژوهشکده، توضیحات کاملی از سابقه تشکیل تحقیقات
شیلات در ایران و حوزه های مورد بررسی در سال های مختلف را ارایه داد و اطلاعات بخش ها، ایستگاه ها و پروژه های
جاری پژوهشکده را توضیح داده شد

سپس به سوالات علمی و اجرایی مهمانان پرداخت. در ادامه از بخش ها و آزمایشگاه های مختلف پژوهشکده بازدید شد و
فعالیت های تحقیقاتی هر آزمایشگاه توسط متخصصین مطرح گردید.

پژوهشکده آبزی پروری