کوروش برمک Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
برای پیدا کردن هویت از آدم‌‎های کوچک استفاده نکنید؛ ۰۷ تیر ۱۴۰۰
واکنش تند کوروش برمک به مصاحبه علیه پیوس

برای پیدا کردن هویت از آدم‌‎های کوچک استفاده نکنید؛

مربی تیم فوتبال چوکا نسبت به صحبت های سرپرست تیم فوتبال بادران علیه فرشاد پیوس واکنش تندی نشان داد و گفت : فوتبال چوکا، فوتبال پاک است و هویت چوکا هم فوتبال پاک است