کابینه Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
از امروز دیگر بهانه ای نباید باشد ۰۴ شهریور ۱۴۰۰

از امروز دیگر بهانه ای نباید باشد

دولتی ها و مجلسی ها اکنون در میدانی قرار دارند که هیچ مزاحمی وجود ندارد.جریان رقیب کامل حذف و برکنار شده و تمام مناصب اجرایی و تقنینی در اختیار جریان اصولگراست.بسم الله.