چوبر Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
برگزاری آئین تحلیف و انتخاب هئیت رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای شهرستان تالش ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

برگزاری آئین تحلیف و انتخاب هئیت رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای شهرستان تالش

برهانی غفاری راحلی مقدم و رمضانی به عنوان ریاست شورای شهرهای تالش لیسار اسالم و چوبر انتخاب شدند