منطقه آزاد انزلی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تکیه سیروس شفقی بر کرسی معاونت هماهنگی عمرانی استانداری گیلان ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
تغییرات احتمالی در استانداری گیلان

تکیه سیروس شفقی بر کرسی معاونت هماهنگی عمرانی استانداری گیلان

همزمان با این انتقال قریب و الوقوع از اسامی متعددی نیز برای جایگزینی اوسط اکبری مقدم به عنوان معاونت هماهنگی عمرانی مطرح است که در این میان نام مدیر کل دفتر فنی استانداری گیلان سیروس شفقی مشاهده میشود