مسعود منصور Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
گر هوایی هست برای نفس کشیدن و اگر خاکی هست که درخت را در آغوش بفشارد به خاطر قدرت دستان جنگلبان است. ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
به مناسبت نهم مرداد روز جنگلبان

گر هوایی هست برای نفس کشیدن و اگر خاکی هست که درخت را در آغوش بفشارد به خاطر قدرت دستان جنگلبان است.

جنگل و جنگلبان دو واژه‌ایست به هم پیوسته که از گذشته تاکنون همبستگی خود را حفظ کرده‌اند. هر کجا که پیکر منابع طبیعی دچار تنش و آسیب شده، جنگلبان نیز سینه سپر کرده تا از کیان جنگل حفاظت کند