محمد اکبر زاده Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تغییر کاربری ۲۰ درصد از اراضی کشاورزی گیلان طی یکسال ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
رواج پدیده خانه دومی ها توسط متقاضیان تهرانی و اصفهانی

تغییر کاربری ۲۰ درصد از اراضی کشاورزی گیلان طی یکسال

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان گفت: طی سال گذشته ۲۰ درصد از اراضی کشاورزی گیلان اعم از زراعی و باغی استان تغییر کاربری قرار گرفت