شاهد اسالم Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
خداحافظی قریب و الوقوع شاهد اسالم از فوتبال تالش ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
شایان عابدی پور

خداحافظی قریب و الوقوع شاهد اسالم از فوتبال تالش

آن‌زمان که این‌کودکان و مواجیب بگیران ِ دربار آن جناب ! ، مشغول آموختن ِ فنون نوکری و چاکرصفتی بودند تا سر بزنگاه پله های نوکر مابی را به سرعت دو تا یکی کنند ، کیوان یعقوبی با دستانی خالی به همراه معدود افرادی دیگر ، چکمه پوش در زمین فوتبال شاهد اسالم مشغول مجاهدت بود .