سیف اله صداقت دوست Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
سیف اله صداقت دوست به عنوان شهردار اسالم انتخاب شد ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
پایان کار مسعود قوی پنجه

سیف اله صداقت دوست به عنوان شهردار اسالم انتخاب شد

احمد شکسته دل به عنوان سرپرست شهرداری اسالم منصوب شد