داروخانه بیمارستان شهید نورانی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
حسن در وزارت بهداشت به دنبال جذب تجهیزات ، بهمن در بیمارستان به دنبال جذب غیرقانونی! ۰۵ مرداد ۱۴۰۰
پای دخالت سیاسی بر گلوی مدیریت بیمارستان شهید نورانی

حسن در وزارت بهداشت به دنبال جذب تجهیزات ، بهمن در بیمارستان به دنبال جذب غیرقانونی!

فشار بهمن محمدیاری برای جذب فرزند رییس ستاد در داروخانه بیمارستان شهید نورانی تالش