جوکندان Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
منازعه دسته جمعی منجر به قتل در جوکندان تالش ۰۴ شهریور ۱۴۰۰

منازعه دسته جمعی منجر به قتل در جوکندان تالش

اختلافات ملکی فردی از اهالی روستای جوکندان را به کام مرگ کشاند

درگیری خونین در جوکندان تالش یک نفر را به کما برد ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

درگیری خونین در جوکندان تالش یک نفر را به کما برد

در طول این درگیری خونین دو نفر برای درمان راهی بیمارستان و یک نفر در وضعیت وخیمی در کما بسر میبرد