اسالم به خلخال Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تعدد حضور خودروهای غیر بومی در محور اسالم به خلخال ۲۹ مرداد ۱۴۰۰
با وجود استقرار پلیس راه

تعدد حضور خودروهای غیر بومی در محور اسالم به خلخال

حجم تعداد مسافرین بیش از توان نیروهای مستقر پلیس راه در محور اسالم به خلخال جهت مدیریت و بازگرداندن مسافرین به مبدا میباشد