ارش ریاضی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
چوکا واگذار نمی شود / الزام تسریع در رفع نواقص استادیوم تالش ۰۵ دی ۱۳۹۹
مالک تیم چوکای تالش خبر داد

چوکا واگذار نمی شود / الزام تسریع در رفع نواقص استادیوم تالش

مالک تیم چوکای تالش گفت: آماده نبودن استادیوم پوریای ولی تالش بزرگترین سد و مانع مقابل تیم ریشه دار چوکا است و رفع نواقص آن از الزامات می باشد.