کشف محموله قاچاق  ۱۵۰۰ اصله درخت در یک کارخانه ی پالت سازی

به گزارش تالشان نیوز  در مورخ ۱۴۰۰/۹/۴ در پی‌تشدید اقدامات حفاظتی و اشراف اطلاعاتی از سوی مأمورین اداره  منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تالش

محل دپوی چوب آلات قاچاق جنگلی در یک واحد پالت سازی در حوزه اسالم شناسائی و با اخذ دستور و مساعدت ویژه دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب و همکاری نیروی انتظامی شهرستان

با ورود به واحد پالت سازی تعداد ۱۴۶۰ اصله چوب از گونه های جنگلی به حجم ۷۶ مترمکعب کشف و ضبط  و ضربه مهلکی برپیکره قاچاق سازماندهی شده وارد آمد.