کتاب «فضا‌های تجاری در فرایند توسعه» توسط نویسنده تالشی منتشر شد

کتاب «فضا‌های تجاری در فرآیند توسعه» نوشته ناصر پوررضا کریم سرا مدرس دانشگاه و دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه در ۱۸۷ صفحه راهی بازار نشر شد

تالشان نیوز :  به باور نویسنده این کتاب، پیوند معرفت‌شناسانه بین فضای کالبدی و فضای اجتماعی در شهر وجود دارد. شهر با فضای شهری معنا و مفهوم پیدا می‌کند؛ چراکه این فضا نقطهٔ تلاقی فضای کالبدی و اجتماعی است که روابط انسانی در آن ظهور می‌کند. براین‌اساس، فضای شهری نقش مهمی در درک ما از تحولات تاریخی و اجتماعی شهر دارد. در این بین فضا‌های تجاری در عصر جدید نقش و کارکرد جدیدی کسب کرده است که با آنچه در گذشته بوده، تفاوت ماهوی دارد.

این فضا‌ها با خود مجموعه‌ای از تغییرات و پیامد‌های اجتماعی به دنبال داشته که برخی از آن‌ها مفید و برخی به‌ زعم نگارندهٔ ناخوشایند شهر و شهروندان بوده است. گرچه مگامال‌ها و مجتمع‌های تجاری ساخت انسان هستند، این مکان‌ها خواست و ارادهٔ شهروندان را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند و رفتار انسانی و سبک زندگی آن‌ها را تحت سیطرهٔ خود درآورده‌اند.

این جامعه شناس بر این باور است که باید به پیامد‌های اجتماعی احداث مگامال‌ها و هایپرمارکت‌ها بر جامعه بیشتر توجه کنیم. این فضا‌های نوین شهری می‌تواند از یک طرف فضا‌های اقتصاد محلی را که درنتیجهٔ کنده شدن افراد از شبکه‌های سنتی ارتباطی و اجتماعی کارکرد ارتباطی و تعاملی پیدا کرده است، تحت‌تأثیر قرار دهد و ازسوی‌دیگر فرهنگ مصرف فزاینده را در جامعه جا بیندازند.

نویسنده در این کتاب کوشیده است تا پیامد‌های مختلف اجتماعی مگامال‌ها و مجتمع‌های تجاری را بررسی کند. گفتنی است این کتاب از معدود تحقیق‌ها در زمینه پیامد‌های اجتماعی مگامال‌هاست که دربارهٔ تأثیر این مراکز بر سرمایهٔ اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی سخن می‌گوید.