قانونگذاران شاکی!!!

یادداشتی از شهروز پروایی

تالشان نیوز : سیستم حکم رانی و شیوه مملکت داری بعداز ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی چنان معیوب می باشد که تو گویی سال ۵۸ است و در حال تجربه کردن آیین زمامداری هستیم.

در متون و تصاویر خطیبان و واعظان و سرمداران و بزرگان انقلاب بجا مانده از آن روزها که بمناسبتهای مختلف تریبون در دست میگرفته اند فریادهای اعتراض وخشم و اعتراض بلند بود .

در گوشه ای از این مملکت آیت الله خامنه ای جوان سال ۵۸ حکومت را مسئول شغل و نان و آب و رفاه و معنویت و کرامت مردم می دانست و در گوشه ای دیگر آیت الله میانسالی بنام بهشتی جامعه ای را که در آن فقر در یک طرف و ثروت در یک طرف بودند را لجنزار می نامید و مسئولیت آن را بر گردن حکومت می انداخت.

اما در روزهای اخیر دو قانونگذار فعلی و قبلی تالش دراظهار نظرهایی جالب که قابل تقدیر است چنان حاکمیت و عناصر حاکمیت را خطاب می کنند که از صحبت هایشان شرایط اوایل انقلاب و ناپختگی های ابتدایی حکومت تداعی می شود.

در تریبون مسجد جامع تالش نماینده فعلی از نامهربانی ها و سنگ اندازیها و کوتاهی مسئولان امر در تخصیص اعتبارات اخذ شده شکایت می کند،و کسانی را که خواسته یا ناخواسته باعث ایجاد نارضایتی در مردم می شوند را خائن می نامد.

در سوی دیگر نماینده سابق که به شجاعت و صراحت شهره است در اظهار نظری جالب کسانی را که اقدام به افزایش مالیات حقوق بگیران می کنند را سارق و عمل شان را مصداق دستبرد زدن به جیب مردم تلقی کرده اند.

آن سخنان و این سخنان همه و همه از دل برمی آید و بردل شنونده و خواننده می نشیند.


همانطور که شنونده از شنیدن سخنان بهشتی میانسال و خامنه ای جوان در شروع انقلاب به وجد می آید ، همانگونه نیز امروز از مواضع شفاف و شجاعانه نمایندگان لبریز از غرور می شود!

اما سوال اساسی اینجاست چه سیستمی در کشور برقرار است که رهبر شاکی است !!!رئیس جمهور شاکی است !!وزرا شاکی اند!!!نمایندگان شاکی اند!!!مراجع شاکی اند!!علما شاکی اند!!

سوال ما مردم از رهبر از رییس جمهور از وزیر از نماینده از مرجع تقلید از عالم دینی این است من به عنوان یک ایرانی مسلمان معتقد به انقلاب اسلامی چه عملی باید انجام می دادم که انجام نداده ام؟؟


آیا بعد از چهال سال تجربه اندوزی زمامداری شایسته است در بر همان پاشنه بچرخد؟؟؟

شهروز پروایی