رد صلاحیت شش عضو شورای شهر تالش

تنها فیروزه اردویی از تیغ هیئت نظارت گذشت

به گزارش تالشان نیوز بررسی صلاحیت های کاندیداهای شوراهای شهر تالش در هیئت نظارت شهرستان برگزار شد که شنیده ها از رد صلاحیت پنج عضو شورای کنونی شهر تالش حکایت دارد

در این بین نام اقایان پورپناه علی بابایی زینعلی حسین پور سلامی در جمع رد صلاحیت شدگان قرار دارد و تنها خانم فیروزه اردویی توانسته صلاحیت خود را از هیئت نظارت شهرستان کسب کند

البته کاندیداهای رد صلاحیت شده مطابق قانون میتوانند اعتراض خود را برای بررسی مجدد ثبت برسانند
گفتنیست که حافظ محفوظی در انتخابات شورای شهر تالش شرکت نکرده است