پس از برخورد نامناسب مامور سد معبر با یک دست فروش

شهردار پره سر رسما عذر خواهی کرد

به گزارش تالشان نیوز شهرام شهابی شهردار شهر پره سر در اقدامی از غلام رضا پورمحمدی کاسب دستفروش اهل خطبه سرای تالش که در بازار محلی شهر پره سر به دلیل مشاجره با مامور سد معبر ترازویش شکسته شده بود رسما عذر خواهی کرد

بنابر تصاویر منتشر شده از سوی روابط عمومی شهرداری شهر پره سر ، شهابی با دعوت از اقای پورمحمدی به محل دفتر خود در حضور مامور سد معبر ضمن دلجویی از ایشان ، خسارت وارده به وی را نیز با خرید ترازو و اهدای هدایایی جبران نمود

شهابی ضمنا تاکید داشت احترام به مردم در هر جایگاهی باید سیاست کاری شهرداری باشد.