شهردار اسبق تالش ، شهردار لیسار میشود

به گزارش تالشان نیوز در پی پایان مهلت قانونی شوراهای شهر برای انتخاب شهرداران ، اعضای شورای شهر لیسار پس از تعرفه ی گزینه های مختلف ،بر سر حسن محمدپور شهردار اسبق شهر تالش به اجماع اولیه رسیدند.

بنابر اخبار بدست آمده از خروجی جلسه ی روز دوشنبه ی اعضای شورای شهر لیسار مقرر گردید تا اعضا پس از بررسی برنامه های حسن محمدپور روز پنج شنبه نسبت به معرفی قطعی شهردار آینده شهر لیسار اقدام نمایند.

گفتنیست که رامین همتی معاون شهرداری لیسار و از نیروهای بومی این شهر یکی دیگر از گزینه های تصدی مدیریت شهری شهر لیسار میباشد که هم اکنون مسئولیت سرپرستی این شهرداری را بر عهده دارد.