سیلی انفعال تازیان سیاسی بر تن خسته میراث به جا مانده از تاریخ

اسپی مزگت قدیمی ترین خانه ی خدا در حال ویرانی

اسپی مزگت بنایی است که از دل حوادث تاریخ به عصر امروز رسیده و در حالی که میتوانست معرف بخشی از هویت تاریخی قوم تالش باشد اما زیر سایه انفعال تازیان سیاسی و نبود هیچ برنامه مشخصی به آیینه ای دق و مایه شرم برای مردم منطقه تبدیل شده است.

به گزارش تالشان نیوز در دنیایی که پسا مدرن مینامند و نسل های جدید ناخداگاه با گسست های تاریخی با پیشینیان
خود مواجه هستند اهمیت و ضرورت پرداخت به نماد های تاریخی که نشانگر هویت قومی و ملی وطنی جوامع هستند
بیش از پیش نمایان میگردد.

جدا از کتب و صفحات تاریخ ، بناهای تاریخی نماد های زنده ی فرهنگی و تاریخی تمدن های بشری محسوب میگردند و
امروزه بازسازی حفاظت و استفاده در کاربری های چند منظوره به خصوص گردشگری از این نماد ها در دستور کار
دولت مردان قرار دارد.

به سبب منابع قطره چکانی دولت در این زمینه و نبود توسعه عادلانه و توزیع متوازن اعتبارات دولتی این بخش در
مناطق مختلف بسته به برخی فاکتورها ازجمله رایزنی های سیاسی دارای پیشرفت هایی نا برابر بوده است.

اما در نبود هیچ برنامه مشخص و کمبود اعتبارات از سوی مسئولین حوزه ی میراث فرهنگی استان و انفعال مسئولین
سیاسی حوزه انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر بناهای تاریخی منطقه غرب گیلان به خصوص منطقه ی تاریخی قومی
تالش بزرگ در شرایط بحرانی به سر میبرند.

بنای تاریخی اسپی مزگت که به قدیمی ترین خانه ی خدا و عجایب هفت گانه گیلان مشهور است به سرنوشت عجیبی
دچار شده است .

بنای تاریخی که خود را از دل حوادث قرن ها به عصر امروز رسانده اما در زمان حال با ناملایمات به مراتب سهمگین تر
از قرون سپری شده مواجه است .

بنایی که میتوانست هویت تاریخی فرهنگی منطقه را به نمایش بگذارد امروز در عصر بی کفایتی مسئولین امر و
روزمرگی آنان به آیینه دق تبدیل شده است.

انتشار تصاویر تخریب قسمت هایی از دیواره های این بنای تاریخی خاطر هر بیننده ای را مخدوش میکند و بی تفاوتی
و بی برنامگی مسئولین امر را به نمایش میگذارد.

بنایی که وضعیت موجودش حاصل انفعال تازیان سیاسی منطقه است که متاسفانه از ابزارهای نظارتی خود نه تنها در
جهت بهبود وضعیت کنونی استفاده نکردند بلکه انفعالشان اثاری به مراتب مخرب از خود بر جای گذاشته است.