خبرنگاران تالشی محروم از کمترین حق!

به گزارش تالشان نیوز ، در حالی که طبق اساسنامه هئیت مدیره کانون خبرنگاران مجری انتخابات بود و می بایست انتخابات را برگزار می نمود در حرکت غیر قانونی اداره ارشاد تالش با دعوت از مدیران مسئول چند رسانه در صدد برگزاری انتخابات بر آمد و بدون اعلام قبلی هئیت مدیره، صرفا با یک تماس تلفنی از یک روز قبل با برخی از مدیران مسئول و دعوت برخی از این افراد در همان روز از برگزاری انتخابات، قصد برگزاری انتخابات را داشت

این امر موجب اعتراض چندین نفر از خبرنگاران و مدیران مسئول قرار گرفت و به نشانه اعتراض برخی از آنها جلسه را ترک کرده و انتخابات را فاقد وجاهت قانونی دانستند ولی بعد از ترک جلسه توسط این افراد برخی از مدیران مسئول و خبرنگاران فقط با حضور ۸ نفر انتخابات را برگزار کردند و هیچ یک از خبرنگاران حق کاندیدا شدن و رای دادن را نداشتند،در صورتی که طبق اساسنامه اعضای هئیت مدیره باید مرکب از سه نفر از مدیران و چهار نفر از خبرنگاران باشد این فرایند به طور کلی خارج از اساسنامه انجام شده و مراتب اعتراض رئیس هئیت مدیره کانون قرار گرفت اما ترتیب اثری از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی داده نشد.

لازم به ذکر است این اساسنامه تنها اساسنامه مصوب بوده و غیر از این اساسنامه هیچ اساسنامه دیگری وجود نداشته و معترضین معتقد بودند اگر انتخاباتی باشد باید طبق این اساسنامه باشد.

یا باید اساسنامه مـوجود باطل و اساسنامه جدید تدوین می گردید که هیچ کدام از موارد انجام نپذیرفت و خبرنگاران از رای دادن علی الرغم تاکید در اساسنامه از شرکت در انتخابات منع شدند و این شائبه مهندسی انتخابات را به وجود آورد که موجب اعتراض اصحاب رسانه و ترک جلسه گردید.

اساسنامه کانون خبرنگاران در سال ۹۷سال تدوین شد و به رای گذاشته و مصوب گردید طبق این اساسنامه ۷ نفر به عضویت هئیت مدیره که سه نفر مدیر مسئول و چهار نفر خبرنگار، که طی انتخابات با حضور مدیران مسئول و خبرنگاران نمایندگان رسانه تشکیل می دادند مشخص گردید.

سمیه خاکپور خبرنگار هفته نامه تیلار وبسیج رسانه