یوسف عبدلی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
یوسف عبدلی از رقابت در انتخابات بازماند ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
رد صلاحیت رییس شورای شهر اسالم

یوسف عبدلی از رقابت در انتخابات بازماند

در کنار عبدلی نام اقایان سروری صباحی بیابانی و خانم قلی زاده در زمره ی رد صلاحیت شدگان قرار دارد