کارگر Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
 نام ات چه بود برادر ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
برای کارگری که زیر پل در حال ساخت اسالم جان باخت

 نام ات چه بود برادر

نه دوربینی سمت خانه و خانواده ات چرخیده ، نه اسم و تصویری از تو جایی منتشر شده ، نه کسی بابت مرگ ات مواخذه شده ، نه مسئولی استعفا داده و نه حتی کسی بابت  تمام شدن یک‌ زندگی ،   عذر خواهی کرده است