پره صیادی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
چه کسانی بر کشتی منافع بندر تالش سوارند ؟ ۱۶ تیر ۱۴۰۰
تعطیلی پره صیادی جوکندان در سایه احداث بندر

چه کسانی بر کشتی منافع بندر تالش سوارند ؟

سرمایه گذار برای رسیدن به منافع خود تلاش میکند . تا بدون توجه به ملاحظات اجتماعی همه مسئولین را با ابزار های مختلف چون تطمیع با خود همراه کند