ورزشگاه پوریای ولی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
پروپاگاندای تجهیز ورزشگاه پوریای ولی / نماینده حوزه ی انتخابیه تالش با جمعی غیر مسئول از روند تخریب ورزشگاه پوریای ولی بازدید کردند! ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

پروپاگاندای تجهیز ورزشگاه پوریای ولی / نماینده حوزه ی انتخابیه تالش با جمعی غیر مسئول از روند تخریب ورزشگاه پوریای ولی بازدید کردند!

محمدیاری در پاسخ به این مطالبه عمومی از همان ابتدا یا به جهت اهتمام ویژه اش و یا به دلیل کم تجربگی اش ، روند پیگیری پروژه را با پروپاگاندای بسیاری و با استفاده از هر تریبونی ( از همنشینی و مذاکره با نوبخت در دفتر ایشان تا قطار ، از تذکر در صدا و سیما تا صحن مجلس ) به سمع و نظر مردم رساند که از قضا به جهت نداشتن بعد عملیاتی رفته رفته به پاشنه اشیل وی در نزد خیل عظیم هواداران متعصب تیم چوکای تالش و ورزش دوستان منطقه تبدیل شد