میراث‌فرهنگی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
سکوت دستگاه های اجرایی و نظارتی در خصوص تخلفات کرونایی واحد های تحت امر / میراث فرهنگی و تبلیغات اسلامی پاسخگو باشند ۰۶ شهریور ۱۴۰۰
استاندارد دوگانه در مدیریت ستاد کرونای شهرستان تالش

سکوت دستگاه های اجرایی و نظارتی در خصوص تخلفات کرونایی واحد های تحت امر / میراث فرهنگی و تبلیغات اسلامی پاسخگو باشند

اجرای دقیق قانون در برخورد با متخلفین و کسانی که ترک فعل داشتند لازمه ی استمرار مشارکت مردم در روزهای مبارزه با کرونا و اجرای محدودیت هاست