علی اوسط اکبری مقدم Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تکیه سیروس شفقی بر کرسی معاونت هماهنگی عمرانی استانداری گیلان 29 فروردین 1400
تغییرات احتمالی در استانداری گیلان

تکیه سیروس شفقی بر کرسی معاونت هماهنگی عمرانی استانداری گیلان

همزمان با این انتقال قریب و الوقوع از اسامی متعددی نیز برای جایگزینی اوسط اکبری مقدم به عنوان معاونت هماهنگی عمرانی مطرح است که در این میان نام مدیر کل دفتر فنی استانداری گیلان سیروس شفقی مشاهده میشود