صیاد Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
چه کسانی بر کشتی منافع بندر تالش سوارند ؟ ۱۶ تیر ۱۴۰۰
تعطیلی پره صیادی جوکندان در سایه احداث بندر

چه کسانی بر کشتی منافع بندر تالش سوارند ؟

سرمایه گذار برای رسیدن به منافع خود تلاش میکند . تا بدون توجه به ملاحظات اجتماعی همه مسئولین را با ابزار های مختلف چون تطمیع با خود همراه کند

ناپدید شدن صیاد اسالمی در ساحل روستای سیاه چال ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

ناپدید شدن صیاد اسالمی در ساحل روستای سیاه چال

بخشدار اسالم گفت تا کنون جستجوی ۴۸ ساعته نیروی انتظامی برای یافتن وی نتیجه ای حاصل نشده است.