شاه میلرزان Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
محور ارتباطی روستای شاه میلرزان خطبه سرا با ۶۰ خانوار همچنان مسدود است ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
با گذشت دو روز از بارش رگبار

محور ارتباطی روستای شاه میلرزان خطبه سرا با ۶۰ خانوار همچنان مسدود است

اداره برق بخش کرگانرود تا جاده باز نشود نمیتوانیم برق را وصل کنیم  !