شالما Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
عطرجنگل در سازه های ملی شالما ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
گزارش ویژه ایرنا از روستای شالما ماسال

عطرجنگل در سازه های ملی شالما

کرونا پرده در شد و رنگی دگر بر نوروز و آئین سرزمینمان بخشید؛ سفرها در شیوعش متزلزل شد؛ اما حافظه گردشگری هیچ گاه از گیلان و رنگ هایش خالی نخواهد شد و در این بین، شالما – روستای ملی چوب تراشی و استشمام خوش عطر جنگل در سازه هایش – نقطه ای پررنگ در نقشه سفرهای پسا کرونا خواهد بود.