حمید صمدی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
با مسببین خرید و فروش رای به هر دلیل برخورد نشد ۰۶ تیر ۱۴۰۰
اعتراض کاندیدای شورای شهر تالش

با مسببین خرید و فروش رای به هر دلیل برخورد نشد

یکی از عوامل مهم در ایجاد انگیزه برای حضور مردم پای صندوق های آرا تضمین سلامت انتخابات و جلوگیری از اعمال سلیقه ها و انحرافات در مسیر اجرا و پس از آن است