اصلاح طلبان تالش Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
از هول حلیم در دیگ رسوایی ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
اندر حکایت منفعت طلبان اصلاح طلب تالش

از هول حلیم در دیگ رسوایی

این اتفاق نه تنها موجی از انزجار در میان مردم ایجاد کرده بلکه به دلیل عریان شدن چهره اصلی انان اسباب خوشحالی مردم را فراهم ساخته تا بیشتر به اهداف سیاسی اجتماعیشان پی ببرند و دیگر بازیچه ی این افراد که نیتشان پشت عصا و موی و ریش سپیدشان پنهان بوده نشوند