کامرا اسدنیا Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
مرگ تدریجی بیمارستانهای خصوصی 18 تیر 1400
زیر میزی معامله ای شیرین برای بیمار و پزشک

مرگ تدریجی بیمارستانهای خصوصی

با ظهور بنگاه بزرگ اقتصادی تامین اجتماعی و انباشت سرمایه عظیم حاصل از این اتفاق، رفته رفته این سازمان در بدنه و ساختار دولت جذب گردید و همه قوانین و حمایتهای از بخش خصوصی نظیر بیمارستانها در حد شعار باقی ماند.