پیوند اعضا Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
کودک ۹ ساله مرگ مغزی شده در گیلان به سه بیمار زندگی بخشید 10 شهریور 1401

کودک ۹ ساله مرگ مغزی شده در گیلان به سه بیمار زندگی بخشید

شانزدهمین اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در گیلان با اهدای اعضای کودک ۹ ساله غرق شده در این استان به سه بیمار زندگی دوباره بخشید.