سید حمداله ترابی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
مکان یابی به سبک شهرداری لیسار ! 23 فروردین 1400
گزارشی از طاها عبدالهی

مکان یابی به سبک شهرداری لیسار !

یکی ازشهروندان که عضو نخستین دوره شورای شهرلیسار بوده مدعی شده مالک زمین محل ساخت غرفه ها است. محمدقلی آقاجانی با انتقاد ازتصمیم شهردار واعضای شورای شهر برای ساخت غرفه ها دراین محل می‌گوید: این زمین متعلق به من است که برای آن سندثبتی نیز دارم. زمانی که درسال 1380 رییس شورای شهر و شهرستان تالش بودم بنا به درخواست علی فتح اللهی شهردار وقت لیسار وفرماندار فعلی رشت برای ساخت پارک دراختیار شهرداری قرار دادم.